Privātuma politika


Vispārīgie nosacījumi

Šie fizisko personu datu aizsardzības nosacījumi (turpmāk tekstā – nosacījumi) nosaka galvenos principus un kārtību, kādā pārdevējs (turpmāk tekstā – mēs) rīkojas ar pircēju (turpmāk tekstā - jūsu) personiskajiem datiem SIA Tilde interneta veikalā (turpmāk tekstā – e-veikals).

Jūsu personisko datu pārvaldību nosaka šie nosacījumi, Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi tiesiski akti, kas attiecas uz šādu datu vākšanu, apstrādi un izplatīšanu.

Reģistrācijas formas iesniegšanas nosacījumi

Jūsu reģistrācijas formā ir jābūt norādītai pilnīgai, detalizētai un pareizai informācijai par jums. Ja jūs norādāt neprecīzus, nepatiesus vai nepareizus datus, mums ir tiesības atcelt jūsu reģistrāciju un izdzēst datus vai liegt jums lietot e-veikalu.

Mēs atzīstam un respektējam veikala lietotāju tiesības uz konfidencialitāti. Fizisku personu datus (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu informāciju, kas tiek prasīta veikala reģistrācijas formā) mēs vācam un izmantojam šādos nolūkos:

1. Jūsu preču un pakalpojumu pasūtījumu apstrādei

2. Ar preču nodrošināšanu un piegādi saistītu problēmu risināšanai

3. Citu līgumā paredzēto saistību izpildei

Personisko datu pārvaldībai tiek izmantoti drošības pasākumi, kas datus aizsargā no nelikumīgas izdzēšanas, izpaušanas vai citām nelikumīgām darbībām.

Citus datus (kuri neattiecas uz jūsu pirktajām precēm) mēs varam izmantot statistiskiem nolūkiem. Šādu datu vākšana neļauj jūs identificēt ne tiešā, ne netiešā veidā. Mēs paturam tiesības nodot statistiskos datus trešajām personām.

Personisko datu nodošana trešajām personām

Mēs paturam tiesības nodot informāciju trešajām personām gadījumos, kas paredzēti Latvijas Republikas tiesību aktos.

Jūsu personiskos datus mēs nenodosim trešajām personām bez jūsu īpašas piekrišanas, izņemot gadījumos, kas paredzēti Latvijas Republikas tiesību aktos.

Personisko datu maiņa vai atjaunināšana

Lai jūsu pieprasījumi un pakalpojumu pasūtījumi e-veikalā tiktu izpildīti raiti un precīzi, mums no jums ir jāsaņem pēc iespējas precīzāki dati. Tāpēc e-veikala reģistrācijas formā ir jābūt precīziem datiem par jums, un jums tā ir jāatjaunina, tiklīdz datos ir kādas izmaiņas.

Informācijas un pretenziju nosūtīšana

Visi ziņojumi attiecībā uz personisko datu pārvaldību ir jānosūta uz e-pasta adresi birojs@tilde.lv vai pa pastu.

Mēs atbildēsim tādā formātā, kādā saņemsim jūsu ziņojumu vai pretenziju.

Piekrišana

Jūs piekrītat, ka jūsu brīvprātīgi reģistrācijas formā norādītie dati tiek pārvaldīti saskaņā ar šiem nosacījumiem.

Izmaiņas nosacījumos

Mēs paturam tiesības pilnībā vai daļēji mainīt šos nosacījumus, iepriekš par to veikalā nebrīdinot. Izmaiņas stājas spēkā pēc nosacījumu publicēšanas mūsu mājaslapā.

Ja izmantojat e-veikalu pēc šo nosacījumu izmaiņu publicēšanas, mēs uzskatām, ka piekrītat nosacījumu izmaiņām.

Nobeiguma nosacījumi

Uz šiem nosacījumiem attiecas Latvijas Republikas likumi.

Strīdi, kas var rasties, izpildot šos nosacījumus, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tie tiek risināti kārtībā, ko nosaka Latvijas Republikas likumi.